PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Webová súťaž „Zepter“

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Zdravé grilovanie“  (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o. so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2721 /B, (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Súťaž prebieha od 31.05.2017 do 25.06.2017 (ďalej len „Doba trvania súťaže“) v jednom súťažnom kole. Súťaž začína vyhlásením súťažnej otázky, t. j. dňom uverejnenia príslušnej otázky na www.inspiraciablog.sk a končí dňa 25.06.2017 o 24.00 hod., t. j. ukončenie doby pre zasielanie odpovedí. Súťažiaci majú možnosť vyplniť webový formulár s odpoveďou na jednu otázku zverejnenú na www.inspiraciablog.sk počas celej doby trvania Súťaže.
 3. Na účely organizovania Súťaže vydáva Usporiadateľ tieto Pravidlá súťaže.

 

II.

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá spĺňa súčasne nasledujúce podmienky:
 2. a) dovŕšila 18 rokov veku,
 3. b) je občanom Slovenskej republiky, alebo občanom členského štátu EÚ s trvalým pobytom v SR

(ďalej len „Súťažiaci“).

 1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom, občianskoprávnom, obchodno právnom alebo inom obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi a ďalej osoby vo vzťahu k niektorej vyššie uvedenej osobe v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 2. Rozsah účasti v Súťaži jedným Súťažiacim je obmedzený, a to jedným vyplnením webového formuláru odpoveďami na súťažné otázky.
 3. V prípade, že sa Súťažiaci, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto článku Výhercom, nemá nárok na prevzatie Výhry, resp. na požiadanie Usporiadateľa je povinný už odovzdanú Výhru vrátiť a v takom prípade je plnenie zo strany Usporiadateľa Výhercovi plnením bez právneho titulu a stáva sa bezdôvodným obohatením na strane Výhercu so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov. V takom prípade sa Výhercom stáva osoba určená postupom podľa čl. III. bod 5 týchto Pravidiel súťaže.

 

III.

Súťaž – herný systém

 1. Súťaže sa Účastník zúčastní odoslaním vyplneného webového formulára s označenou správnou odpoveďou na jednu súťažnú otázku počas trvania Súťaže. Odpoveď možno zasielať výhradne prostredníctvom webového formulára súťaže, ktorý je umiestnený na webovej adrese www.inspiraciablog.sk. Jeho odoslaním podľa bodu 2 tohto článku sa účastník stáva Súťažiacim v Súťaži.
 2. Súťažiaci uvedeným spôsobom odošle odpoveď na jednu súťažnú otázku tým, že vyberie z predložených odpovedí na otázku tú, ktorú považuje za správnu. Odpovede budú označené písmenami „a“ alebo „b“ alebo „c“. Odpoveď na jednu súťažnú otázku Súťažiaci odošle práve v jednom webovom formulári, pričom odpoveď môže byť len jedna a bude obsahovať označenú odpoveď na otázku.
 3. Vo webovom formulári ešte Súťažiaci do vyhradených políčok vyplní svoje meno a priezvisko, vlastné mobilné telefónne číslo, adresu, PSČ a svoju e-mailovú adresu. Webový formulár je potrebné zaslať počas trvania Súťaže, a to v konkrétnej vymedzenej dobe pre zasielanie odpovedí na súťažnú otázku, t. j. od okamihu vyhlásenia otázky do ukončenia doby pre zasielanie odpovede, inak webový formulár nie je platný. Súťažnú otázku zostavuje Usporiadateľ, ktorý určuje správnu odpoveď a ktorý tiež zodpovedá za správnosť odpovedí určených správne podľa skutočného stavu vecí a / alebo aktuálneho stavu vedeckého bádania.
 4. Usporiadateľ súťaže vyhodnotí všetky platné webové formuláre zaslané v čase trvania súťaže. Vyberie z nich tie, ktoré uvádzajú ako správnu odpoveď tú, ktorá bola určená ako správna podľa bodu 2 tohto článku, a z týchto webových formulárov zostaví ich poradie podľa poradia ich doručenia. V tomto poradí označí výherné webové formuláre. Výhernými webovými formulármi sú tie, ktoré sa nachádzajú v poradí medzi webovými formulármi so správnou odpoveďou na 10. mieste, 20. mieste, 30. mieste. Výhry budú výhercom zaslané na uvedené adresy.
 5. V prípade, že Výherný webový formulár, ktorý bol označený ako výherný podľa čl. III. bod 3, bol zaslaný osobou, ktorá nespĺňa podmienky pre účasť v Súťaži podľa článku II. týchto Pravidiel súťaže stane sa Výhercom ten, ktorého webový formulár sa nachádzal v poradí došlých webových formulárov so správnou odpoveďou na nasledujúcom mieste po webovom formulári toho, kto bol pôvodným Výhercom. Pokiaľ ani takto určený Výherca nebude zastihnuteľný e-mailom a aj napriek zaslaniu sms správy Usporiadateľom sa do 7 dní od telefonického kontaktovania Usporiadateľom neozve, nárok na výhru zaniká.
 6. Odovzdanie výhier bude realizované zaslaním na adresu uvedenú v súťažnom formulári, a ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky.

IV.

Výhry

 1. Každý Výherca určený podľa predchádzajúceho článku získa od Usporiadateľa výhru: -1 ks LX-257 otvárač na fľaše a 1 ks LX-133  kliešte na pečivo.
 2. Usporiadateľ kontaktuje Výhercu najskôr na e-mailovej adrese, ktorá bola uvedená vo webovom formulári daného Výhercu. Ak Výherca na e-mailovú správu neodpovie do troch pracovných dní, Usporiadateľ kontaktuje Výhercu na telefónnom čísle, ktoré bolo uvedené vo webovom formulári daného Výhercu. V prípade, že Výherca nebude na telefónnom čísle dostupný, pošle Usporiadateľ Výhercovi sms správu o výhre. Ak sa výherca Usporiadateľovi neozve späť (e-mailovou správou, telefonicky, alebo pomocou sms) najneskôr do 7 dní od telefonického kontaktovania Usporiadateľom a neprihlási sa tak k výhre, určí Usporiadateľ náhradného Výhercu postupom podľa čl. III. bod 5 týchto Pravidiel súťaže.
 3. Vysporiadanie prípadných daňových povinností súvisiacich s výhrou v tejto súťaži znáša výherca. Organizátor súťaže je povinný oboznámiť výhercu s jeho povinnosťou zdanenia výhry.
 4. Súťažiaci nemá právo žiadať akúkoľvek náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži.
 5. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v prípade, že v rámci Súťaže Usporiadateľovi nebudú doručené žiadne Výherné webové formuláre, nie je Usporiadateľ povinný poskytovať Výhru.

V.

Ochrana osobných údajov

 1. Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté pri registrácii v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa. V prípade, že účastník zadá aj nepovinné informácie, aj tieto údaje budú spracované v informačných systémoch za účelom realizácie súťaže.
 2. Vyplnením a odoslaním formulára udeľuje Súťažiaci v súlade s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 15 rokov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, zákaznícke číslo na marketingové účely, a to najmä na účely zasielania nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., alebo tretích osôb vrátane newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.
 3. Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Zákaznícke centrum, Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava alebo elektronicky na adrese kontakt@zepter.sk.
 4. Súťažiaci má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) právo:

vyžadovať od ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. na základe písomnej žiadosti:

– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o súťažiacom spracúvané

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je súťažiaci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. osobné údaje súťažiaceho na spracúvanie

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov súťažiaceho, ktoré sú predmetom spracúvania

– opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

– likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže súťažiaci požiadať o ich vrátenie

– likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

– blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. spracúva údaje na základe súhlasu súťažiaceho

 

 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu súťažiaceho a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv a právom chránených záujmov súťažiaceho, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka súťažiaceho je oprávnená, ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie súťažiaci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., ktoré by malo pre súťažiaceho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Súťažiaci má právo žiadať ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. je povinný žiadosti súťažiaceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. informuje súťažiaceho v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 1. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva súťažiaceho v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

VI.

 Spoločné ustanovenia

 1. V prípade technických či iných problémov môže byť Súťaž prerušená. V takomto prípade sa určenie Výhercu uskutočňuje medzi webovými formulármi doručenými Usporiadateľovi predtým, než došlo k prerušeniu Súťaže.
 2. Protesty proti priebehu súťaže či rozhodnutie o Výhercovi či iné protesty môžu byť podávané iba písomne, a to do 1 týždňa od okamihu vyhlásenia Výhercov. Protesty sa podávajú Usporiadateľovi. Protest musí obsahovať opis skutočnosti, ktorá je napádaná, a stručné odôvodnenie, prečo je popísaná skutočnosť označovaná za závadnú. Na protest, ktorý nespĺňa vyššie popísané podmienky, nebude Usporiadateľ reagovať. Usporiadateľ si vyhradzuje najdlhšie 1 mesiac na preskúmanie protestu. Protesty preskúmava komisia, zložená z právneho zástupcu Usporiadateľa a pracovníka marketingu Usporiadateľa a pracovníka controllingu Usporiadateľa. Do prípadného opačného rozhodnutia komisie platí, že sú rozhodnutia alebo opatrenia prijaté v rámci Súťaže správne.
 3. Ak komisia dôjde k názoru, že Pravidlá súťaže boli porušené v neprospech Súťažiaceho, komisia rozhodne menom Usporiadateľa o spôsobe nápravy v súlade s týmito Pravidlami súťaže. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že náprava v žiadnom prípade nepresiahne sumu zodpovedajúcu hodnote jednotlivej Výhry po prípadnom zdanení, pričom hodnota Výhry je určená bežnými cenami spoluorganizátora.
 4. Rozhodnutie komisie je konečné.

VII.

Zmeny Pravidiel súťaže

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny pravidiel súťaže, a to vždy s účinnosťou ku dňu oznámenia zmeny na webových stránkach, kde je súťaž zverejnená.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Pravidlá súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.inspiraciablog.sk.